Đại Nội Huế

Đại Nội là địa điểm mà bất cứ ai đến với Huế cũng đều tới tham quan. Đại Nội Huế ngày nay thuộc phường Thuận Thành, thành phố Huế.
Từ khóa