Pha Luông - Sơn La

Đỉnh núi Pha Luông, nơi có biên giới Việt Nam - Lào

đỉnh núi Pha Luông - biên giới Việt Nam Lào

Đỉnh núi Pha Luông

Đỉnh núi Pha Luông

Đỉnh núi Pha Luông

Đỉnh núi Pha Luông

Đỉnh núi Pha Luông - biên giới Việt Nam Lào