Trường Dục Thanh Bình Thuận

Trường Dục Thanh là một trong những ngôi trường xưa kia Bác Hồ đã từng dạy học.