Bạn có thể thích
  • Vườn quốc gia Ba Vì

    Vườn quốc gia Ba Vì

    Lịch sử Vườn quốc gia Ba Vì Ngày 16 tháng 01 năm 1991, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ( Nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 17/CT phê duyệt luận chứng kinh tế thành lập khu rừng cấm quốc gia Ba Vì. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1991 Chủ tịch Hội […]